LẤY CHỒNG NHÀ BINH

“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi ,
Khách má hồng nhiều nổi truân chuyên ! “
Miền Nam khói lửa triền miên ,
Khiến bao thục nữ , đành “ nghiêng “ Chiến bào “ !
Dặm dài , gót nhỏ ra sao ?
Nếu trang tuấn kiệt, “ biến “ vào Sử xanh ? !
*
Như đàn Én lượn đầu gành ,
Giả từ trường lớp , ngở ngàng Vu quy !
Tiếc thay cái thuở Xuân thì ,
Vội xa Nàng Phượng , mà đi lấy chồng !
*
Thu tàn , trời chớm sang Đông ,
Có Cô Dâu nhỏ , áo Hồng , lọng che ,
Theo sau , tíu tít bạn bè ,
TIển đưa , đưa tiển , chợt nghe đau lòng !
*
Thế là thuyền đã sang sông !
Thế là mình đã “ Lấy chồng Nhà Binh “ ! !

Thuy-Liên Thanh-Thái
Orlando 11/13/2011